نازل و کفشور استخر 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

زیرشاخه ها

نازل و کفشور استخر

آب استخر مدام در حال سیرکولاسیون و چرخش بین کاسه استخر و سیستم تصفیه می باشد. معمولا آب از کف استخر توسط پمپ تصفیه مکیده می شود. در سر راه خروجی آب از استخر، قطعه ای مشبک شکل ازجنس پلاستکی قرار دارد که به آن کفشور استخر می گویند. کفشور استخری از ورود اجسامی که ممکن است در آب استخر وجود داشته باشند به داخل لوله تخلیه و گرفته شدن لوله تخلیه جلوگیری می کند. آب بعد از عبور از سیستم تصفیه، مجدد به استخر باز می گردد. معمولا ورودی آب به استخر در طول دیواره های استخر قرار دارد. در سر راه ورودی استخر قطعه ای از جنس پلاستیک قرار دارد که به آن نازل استخر می گویند. شما می توانید در این صفحه انواع کف شور استخر و نازل استخر را مشاهده، بررسی و خرید نمایید.

بنر نازل و کفشور استخری

1

نازل و کفشور استخر

آب استخر مدام در حال سیرکولاسیون و چرخش بین کاسه استخر و سیستم تصفیه می باشد. معمولا آب از کف استخر توسط پمپ تصفیه مکیده می شود. در سر راه خروجی آب از استخر، قطعه ای مشبک شکل ازجنس پلاستکی قرار دارد که به آن کفشور استخر می گویند. کفشور استخری از ورود اجسامی که ممکن است در آب استخر وجود داشته باشند به داخل لوله تخلیه و گرفته شدن لوله تخلیه جلوگیری می کند. آب بعد از عبور از سیستم تصفیه، مجدد به استخر باز می گردد. معمولا ورودی آب به استخر در طول دیواره های استخر قرار دارد. در سر راه ورودی استخر قطعه ای از جنس پلاستیک قرار دارد که به آن نازل استخر می گویند. شما می توانید در این صفحه انواع کف شور استخر و نازل استخر را مشاهده، بررسی و خرید نمایید.

بنر نازل و کفشور استخری

3
بیشتر