لیست محصولات این تولید کننده لئو تهویه

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • فیلتر شنی با بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی آبدهی 5 متر مکعب بر ساعت سایز لوله 1.5 اینچ حجم سیلیس ۱۰۰ کیلوگرم ضخامت ورق ۳ میلی متر قطر ۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۶۰ سانتی متر

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر شنی با بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی آبدهی ۱۰ متر مکعب بر ساعت سایز لوله ۲ اینچ حجم سیلیس ۲۰۰ کیلوگرم سایز ورق ۳ میلی متر قطر ۶۰ سانتی متر و ارتفاع ۸۰ سانتی متر

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر شنی با بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی آبدهی ۱۲ متر مکعب بر ساعت سایز لوله ۲ اینچ حجم سیلیس ۲۵۰ کیلوگرم سایز ورق ۳ میلی متر قطر ۶۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر شنی با بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی آبدهی ۱۵ متر مکعب بر ساعت سایز لوله ۲ اینچ حجم سیلیس ۳۵۰ کیلوگرم سایز ورق ۳ میلی متر قطر ۷۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر شنی با بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی آبدهی ۲۰ متر مکعب بر ساعت سایز لوله ۲ اینچ حجم سیلیس ۴۵۰ کیلوگرم سایز ورق ۳ میلی متر قطر ۸۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر شنی با بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی آبدهی ۲۵ متر مکعب بر ساعت سایز لوله ۲ اینچ حجم سیلیس ۸۵۰ کیلوگرم سایز ورق ۴ میلی متر قطر ۹۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۰۰ سانتی متر

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر شنی با بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی آبدهی ۳۸ متر مکعب بر ساعت سایز لوله ۲ اینچ حجم سیلیس ۱۳۰۰ کیلوگرم سایز ورق ۵ تا ۶ میلی متر قطر ۱۰۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر شنی با بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی آبدهی ۵۹ متر مکعب بر ساعت سایز لوله ۳ اینچ حجم سیلیس ۱۸۰۰ کیلوگرم سایز ورق  ۵ تا ۶ میلی متر قطر ۱۲۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر شنی با بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی آبدهی ۷۰ متر مکعب بر ساعت سایز لوله ۳ اینچ حجم سیلیس ۲۶۰۰ کیلوگرم سایز ورق ۶ میلی متر قطر ۱۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر شنی با بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی آبدهی ۱۰۰ متر مکعب بر ساعت سایز لوله ۴ اینچ حجم سیلیس ۴۰۰۰ کیلوگرم سایز ورق ۶-۸ میلی متر قطر ۱۸۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر شنی با بدنه گالوانیزه مقاوم در برابر خوردگی آبدهی ۱۴۷ متر مکعب بر ساعت سایز لوله ۴ اینچ حجم سیلیس ۶۰۰۰ کیلوگرم سایز ورق ۸ میلی متر قطر ۲۰۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۵۰ سانتی متر

  برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف