کولر گازی تروپیکال 30000 جی پلاس

450,340,000 ریال

489,500,000 ریال

GCD-30VT3C

  • فقط سرمایش
  • کمپرسور روتاری
  • مناسب برای مناطق گرمسیری
  • مجهز به فیلترهای چند لایه
  • گاز مبرد R410a
  • 5 سال گارانتی کمپرسور و 24 ماه گارانتی قطعات (ضمانت گلدیران)

مبرد کولر گازی گرمسیری 30000 جی پلاس - مبرد  کمپرسور کولر گازی تروپیکال 30000 جی پلاس خدمات کولر گازی گرمسیری 30000 جی پلاس - گلدیران 

 

موجود

تولیدکننده

شما نمیتوانید بیش از 5 محصول را با هم مقایسه کنید
محصول با موفقیت به لیست مقایسه افزوده شد

اسپلیت حاره ای 30000 جی پلاس

کولرگازی و اسپلیت دیواری تروپیکال جی پلاس از کمپرسور روتاری T3 بهره می‌برد و مناسب برای استفاده در مناطق آب و هوایی گرمسیری است. این کولر تا دمای محیط بیرون برابر 54 درجه سانتی‌گراد کارایی مناسب از خود نشان می‌دهد. کولرگازی و اسپلیت جی پلاس گرمسیری در ظرفیت 30000 مناسب برای استفاده در فضاهایی با متراژ حداکثر 50 متر مربع است. بار حرارتی سرمایشی در منطق گرمسیری بالاتر است و عدد ذکر شده مطابق با مناطق گرمسیری مثل جنوب ایران و حاشیه خلیج فارس است. در مناطق معتدل تر ممکن است فضای بیشتری را بتوان با یک کولر گازی پوشش داد. کلیه مدل های کولر گازی و اسپلیت جی پلاس دارای ضمانت نامه گلدیران شامل 5 سال گارانتی کمپرسور و 24 ماه گارانتی قطعات می باشند.

سرمایش و گرمایش:

وجـود هـواى مطلـوب در هـر زمـان از سـال، بــا کمتریــن میــزان مصــرف انــرژ ى و بــدون نیـاز بـه خرید یا اسـتفاده از دسـتگاه اضافى در منــزل، از جملــه مزایــاى کولر جی‌پــلاس اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. کولـر جی‌پـلاس قابلیـت تامیـن سـرمایش و گرمایــش را دارد.

حالت برق‌آسا:

بــا قــراردادن دســتگاه کولــر جی‌پــلاس بـر روی حالـت - SUPER - در کوتاهتریـن زمــان ممکــن، می‌توانیــد ســریعترین سـرمایش یـا گرمایـش را در محیـط ایجـاد کنیــد.

کولر گازی گرمسیری چی پلاس 30000 - بنر-۱

قابلیت تنظیم رطوبت:

کولرهــای جی‌پــلاس قابلیــت تنظیــم رطوبــت محیــط را دارنــد. اســتفاده از ایــن گزینــه بــرای محیط هــای مرطــوب بسـیار کارسـاز اسـت، بـا فعـال کـردن آن می‌تــوان رطوبــت نســبی هــوای فضــا را بیــن 30 تــا 80 درصــد تنظیــم نمــود.

تکنولوژی ضد کپک

بعــد از خامــوش شــدن دســتگاه ، فــن یونیـت داخلـی بـه مـدت 30 ثانیـه بـه کار خــود ادامــه می‌دهــد و بــا خشــک کــردن رطوبــت داخــل پنــل از رشــد کپــک و مــواد ســمی جلوگیــری می‌کنــد.

کولرگازی گرمسیری جی پلاس - 30000 - بنر 2

پرتاب باد در چهار جهت :

پخش یکنواخت سرمایش و گرمایش از مهمترین عوامل ایجاد هوای مطبوع در محیط است وجود قابلیت باد چهار جهته در کولرهای جی این پلاس این امکان را فراهم آورده است.

کولر گازی گرمسیری 30000 جی پلاس - پرتاب باد یکنواخت

تکنولوژی تصفیه هوا چندلایه

با استفاده از تکنولوژی Purifying Air Multi Layer هــوای محیــط توســط چندلایـه فیلتــر تصفیــه می‌گـردد و ایـن امـر باعـث از بیـن رفتـن ذرات معلـق می‌شـود.

راه‌اندازی نرم

بـه منظـور کاهـش جریـان بـرق در لحظـه اســتارت دســتگاه از تکنولــوژی سیســتم راه انــدازی نــرم اســتفاده شــده اســت.

قابلیت ویژه پره های طلایی

ماندگاری بالای پنل بیرونی و داخلی دستگاه که در معرض انواع عوامل محیطی است از ملاک های مهم کیفیت دستگاه است کولر جی پلاس با بهره گیری از تکنولوژی  Golden Fin تضمین می کند دستگاه مقاومت بسیار بیشتری نسبت به خوردگی داشته باشد. به این ترتیب مبدل حرارتی عمر طولانی تر خواهد داشت.

  • مقاومت در برابر زنگ زدگی
  • مقاومت در برابر خوردگی
  • عمر طولانی پنل بیرونی
  • عمر طولانی پنل داخلی

کولر گازی گرمسیری 30000 جی پلاس - پره های طلایی


 

کولر گازی دو تکه (اسپلیت)
2720000007493
جی پلاس
چین
5 سال گارانتی کمپرسور + 24 ماه گارانتی قطعات (ضمانت نامه گلدیران)
30000
فقط سرد
29000
29500
سرمایش 11.5 / گرمایش 11.4
3.35
3.40
سرمایش 2540/ گرمایش 2530
1280*360*260
885*795*366
19.5
60
48/43
60
54+ الی 7-
لوله رفت (مایع) "3/8 / لوله برگشت (گاز) "5/8
افقی 30 / عمودی 15
R410a
روتاری T3 (مناطق حاره ای)
ندارد (دور ثابت)
220V/50Hz/1Ph
دیواری
A

محصولات مشابه